S.NO. File Name Year Report Category Sub-Category Download
1 महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन-२०७७ 2077 FINANCIAL Annual Audit डाउनलोड
2 महालेखापरीक्षकको छपन्नाै वार्षिक प्रतिवेदन-२०७५ 2075 FINANCIAL Annual Audit डाउनलोड
3 वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ 2074 FINANCIAL Annual Audit डाउनलोड
4 वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ 2073 FINANCIAL Annual Audit डाउनलोड
5 वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ 2072 FINANCIAL Annual Audit डाउनलोड
6 वार्षिक प्रतिवेदन , २०७१ 2071 FINANCIAL Annual Audit डाउनलोड
7 वार्षिक प्रतिवेदन २०७० 2070 FINANCIAL Annual Audit डाउनलोड
8 वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ 2069 FINANCIAL Annual Audit डाउनलोड
9 वार्षिक प्रतिवेदन २०६८ 2068 FINANCIAL Annual Audit डाउनलोड
10 वार्षिक प्रतिवेदन २०६७ 2067 FINANCIAL Annual Audit डाउनलोड