S.NO. File Name Year Province Download
1 महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ कर्णाली प्रदेश 2077 Province डाउनलोड
2 महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ गण्डकी प्रदेश 2077 Province डाउनलोड
3 महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ प्रदेश नं. १ 2077 Province डाउनलोड
4 महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ प्रदेश नं. २ 2077 Province डाउनलोड
5 महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ प्रदेश नं. ५ 2077 Province डाउनलोड
6 महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ बागमति प्रदेश 2077 Province डाउनलोड
7 महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश 2077 Province डाउनलोड
8 महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ कर्णाली प्रदेश 2075 Province डाउनलोड
9 महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ गण्डकी प्रदेश 2075 Province डाउनलोड
10 महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ प्रदेश नं. १ 2075 Province डाउनलोड