S.NO. File Name Year Province Download
1 कर्णाली प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 Province डाउनलोड
2 गण्डकी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 Province डाउनलोड
3 प्रदेश नं. १ को वार्षिक प्रतिवेदन 2077 Province डाउनलोड
4 प्रदेश नं. २ को वार्षिक प्रतिवेदन 2077 Province डाउनलोड
5 प्रदेश नं. ५ को वार्षिक प्रतिवेदन 2077 Province डाउनलोड
6 बागमति प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 Province डाउनलोड
7 सुदूरपश्चिम प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 Province डाउनलोड
8 कर्णाली प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन 2075 Province डाउनलोड
9 गण्डकी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन 2075 Province डाउनलोड
10 प्रदेश नं. १ को वार्षिक प्रतिवेदन 2075 Province डाउनलोड