S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 प्रेस नोट २०७५।४।१६ २०७५-४-१६ 615.33 kB PDF डाउनलोड
2 प्रेस नोट २०७५।४।१५ २०७५-४-१६ 1.14 MB PDF डाउनलोड
3 हीरक जयन्ती समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मन्तव्य २०७५-४-६ 16.16 kB DOCX डाउनलोड
4 महालेखापरीक्षकको कायालयको हीरक–जयन्तीको अवसरमा महालेखापरीक्षकको मन्तव्य २०७५-३-१९ 32.20 kB DOCX डाउनलोड
5 प्रेस नोट २०७५।३।१८ २०७५-३-१९ 716.56 kB PDF डाउनलोड