संगठन संरचना

महालेखापरीक्षकको कार्यलय
सांगठनिक ढाँचा र कार्य बिवरण

         नेपालको संविधानको भाग २२ मा नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुने व्यबस्था रहेको छ । संबिधानको धारा २४१ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने उल्लेख छ ।
      साविकमा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, समिति एवं सम्बन्धित संस्थाको कानूनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने गरी तोकिएका निकायको लेखापरीक्षण गर्दै आएकोमा नेपालको संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको समेत लेखापरीक्षण यस कार्यालयबाट गर्ने गरी कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । कार्यालयमा विभिन्न किसिम र क्षेत्रको लेखापरीक्षणको व्यबस्थापनको जिम्मेवारी ४ विभाग र १४ महानिर्देशनालयलाई र लेखापरीक्षण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी क्षेत्रगत आधारमा महानिर्देशनालय मातहतका ३२ निर्देशनालयलाई तोकिएको छ । यस अलवा अन्य ४ निर्देशनालयहरु व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, कानूनी सेवा, संस्थागत सम्वन्ध र संचार, केन्दीय प्रतिवेदन,निरीक्षण अनुगमन र जनशक्ति बिकास र गुणस्तर आश्वस्तता निर्देशनालयले लेखापरीक्षण संचालन तथा पेशागत दक्षता अभिवृद्धिमा सहयोगीको जिम्मेवारीमा रहेका छन । कार्यालयको वर्तमान संगठन स्वरुप निम्नानुसार रहेको छः