उद्देश्य तथा नीतिहरु

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको उद्देश्य र नीतिहरु :

  • सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने,
  • सार्वजनिक स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता र कार्यदक्षता कायम गर्ने,
  • सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने,
  • प्रशासनिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीको स्वच्छता सुनिश्चित एवं सुदृढ तथा सुधार गर्ने,
  • प्रचलित कानूनको परिपालनामा सहयोग पुर्याउने,
  • स्वविवेकीय कार्य शैलीलाई निरुत्साहित गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
  • प्रचलित विधि, प्रक्रिया तथा कानूनी व्यवस्थाको कमी, कमजोरी पहिल्याई सुधारका लागि व्यवहारिक सुझाव प्रदान गर्ने,
  • राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्न  प्रोत्साहित गर्ने .