S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 बोलपत्र कागजात संशोधन गरिएको सम्बन्धमा २०७५-८-९ 46.74 kB PDF डाउनलोड
2 बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७५-७-११ 153.78 kB PDF डाउनलोड
3 लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका २०७५-४-२१ 831.87 kB PDF डाउनलोड
4 लेखापरीक्षण सहायक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना २०७५-३-२० 60.80 kB PDF डाउनलोड
5 बस भाडामा लिने बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 102.34 kB JPG डाउनलोड