S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । २०७७-४-१८ 505.24 kB PDF डाउनलोड
2 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रगति विवरण मिति २०७६।११।०१ देखि २०७७।०३।३१ सम्मको २०७७-४-५ 574.82 kB JPG डाउनलोड
3 महालेखापरीक्षकको ५७ औँ बार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा । २०७६-१२-३० 85.53 kB PDF डाउनलोड
4 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रगति (मंसिर देखि माँघ सम्म) २०७६-१२-१० 0.96 MB JPG डाउनलोड
5 बस भाडामा लिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । २०७६-१०-१६ 33.96 kB PDF डाउनलोड