S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 नेपाल राजपत्र – नेपाल सरकारद्धारा प्रकाशित – खण्ड ७० (काठमाडौँ, पुस ६ गते, २०७७ साल) संख्या ३४ २०७७-१०-४ 1.71 MB PDF डाउनलोड
2 बोलपत्र आह्वानको सूचना । २०७७-८-२२ 1.69 MB PDF डाउनलोड
3 बोलपत्र आह्वानको सूचना । २०७७-८-४ 658.80 kB JPG डाउनलोड
4 लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन । २०७७-७-१९ 282.87 kB PDF डाउनलोड
5 सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण १ देखि आश्विन ३० सम्म) २०७७-७-१६ 1.90 MB PDF डाउनलोड