S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रगति (मंसिर देखि माँघ सम्म) २०७६-१२-१० 0.96 MB JPG डाउनलोड
2 बस भाडामा लिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । २०७६-१०-१६ 33.96 kB PDF डाउनलोड
3 बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७६-५-१० 0.00    
4 लेख रचना उपलव्ध गराइदिने बारे । २०७६-५-१ 601.06 kB PDF डाउनलोड
5 लेखापरीक्षण सहायकमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । २०७६-३-२७ 1.36 MB PDF डाउनलोड