S.NO. File Name Year District Download
1 इन्द्रावती गाउँपालिका 2077 Sindhupalchok डाउनलोड
2 उत्तरगया गाउँपालिका 2077 Rasuwa डाउनलोड
3 उमाकुण्ड गाउँपालिका 2077 Ramechhap डाउनलोड
4 ककनी गाउँपालिका 2077 Nuwakot डाउनलोड
5 कमलबजार नगरपालिका 2077 Achham डाउनलोड
6 कमलामार्इ नगरपालिका 2077 Sindhuli डाउनलोड
7 कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 2077 Kathmandu डाउनलोड
8 काठमाडौँ महानगरपालिका 2077 Kathmandu डाउनलोड
9 कालिका गाउँपालिका 2077 Rasuwa डाउनलोड
10 कालिका नगरपालिका 2077 Chitwan डाउनलोड