कानूनहरु


S.NO. File Name Category File Size File Extension Download
1 नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी बिभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०७७ Acts & Law 1.71 MB PDF डाउनलोड
2 Audit- Act, 2048 (1991) Acts & Law 32.01 kB PDF डाउनलोड
3 लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ Acts & Law 115.93 kB PDF डाउनलोड
4 महालेखापरीक्षककाे विभागका कर्मचारीहरु सम्बन्धी (संशाेधन सहित) नियमावली, २०५० Acts & Law 8.63 MB PDF डाउनलोड
5 The Audit Act, 2075(2019) Acts & Law 336.68 kB PDF डाउनलोड
6 महालेखापरीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ Audit Guide & Standards 12.77 MB PDF डाउनलोड
7 लेखापरीक्षण ऐन, २०१८ Acts & Law 3.00 MB PDF डाउनलोड
8 आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०६४ Acts & Law 1.88 MB PDF डाउनलोड
9 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ Acts & Law 1.15 MB PDF डाउनलोड
10 अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ Acts & Law 476.86 kB PDF डाउनलोड