S.NO. File Name Year Download
1 महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनको सांराश, २०७७ 2077 डाउनलोड
2 महालेखापरीक्षकको छपन्नाैँ वार्षिक प्रतिवेदनको सांराश, २०७५ 2075 डाउनलोड
3 सार संक्षेप २०७४ 2074 डाउनलोड
4 55th Annual Report 2018 2018(2074) डाउनलोड
5 सार संक्षेप २०७२ 2016 डाउनलोड