Chandra Bahadur Thapa

(2016/3/15 – 2022/3/14)

Prem Narsingh Pradhan

(2022/3/15 – 2028/3/14)

Bhim Bahadur Pandey

(2029/2/8 – 2035/2/7)

Ram Prasad Joshi

(2035/3/18 – 2041/3/17)

Narakanta Adhikary

(2041/4/1 – 2047/3/31)

Madhusoodan Dhakal

(2047/4/1 – 2048/4/22)

Bimal Raj Basnyat

(2048/4/23 – 2054/4/22)

Bishnu Bahadur K.C.

(2054/4/31 – 2060/4/30)

Gehendra Nath Adhikary

(2060/5/11 – 2063/9/16)

Bhanu Prasad Acharya

(2070/01/25 – 2073/3/08)