S.NO. File Name File Size File Extension Download
1 प्रशासकीय खर्चको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन 246.43 kB PDF Download
2 सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड 161.86 kB PDF Download
3 स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका – २०७४ 731.89 kB PDF Download
4 सरकारी लेखापरीक्षण संचालन मार्गदर्शन 963.88 kB PDF Download
5 सरकारी लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड 316.93 kB PDF Download
6 आयोजना हिसावको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन–२०६३ 558.08 kB PDF Download
7 राजस्व लेखा परीक्षण मार्गदर्शन–२०७३ 1.58 MB PDF Download