S.NO. File Name File Size File Extension Download
1 महालेखापरीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ 12.77 MB PDF डाउनलोड
2 Administrative Expenditures Audit Guide (Nepali) 246.43 kB PDF डाउनलोड
3 Audit Guide of Project Financial Statements 806.89 kB PDF डाउनलोड
4 AUDIT OF PUBLIC ENTERPRISES 1.00 MB PDF डाउनलोड
5 CPA Procedures 2073 91.91 kB PDF डाउनलोड
6 Environmental Auditing Guide 1.31 MB PDF डाउनलोड
7 Financial Accountability Procedures 2074 309.29 kB PDF डाउनलोड
8 Financial Audit Manual 1.94 MB PDF डाउनलोड
9 Government Auditing Standards (English) 149.22 kB PDF डाउनलोड
10 Government Auditing Standards (Nepali) 161.86 kB PDF डाउनलोड