S.NO. File Name Year Download
1 महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन-२०७७ 2077 डाउनलोड
2 महालेखापरीक्षकको छपन्नाै वार्षिक प्रतिवेदन-२०७५ 2075 डाउनलोड
3 वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ 2074 डाउनलोड
4 वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ 2073 डाउनलोड
5 वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ 2072 डाउनलोड
6 वार्षिक प्रतिवेदन , २०७१ 2071 डाउनलोड
7 वार्षिक प्रतिवेदन २०७० 2070 डाउनलोड
8 वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ 2069 डाउनलोड
9 वार्षिक प्रतिवेदन २०६८ 2068 डाउनलोड
10 वार्षिक प्रतिवेदन २०६७ 2067 डाउनलोड
11 वार्षिक प्रतिवेदन, २०२० (प्रथम) 2020 डाउनलोड