दूरदृष्टि र गन्तव्य

दूरदृष्टि : जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रबर्द्धनमा विश्वसनीय लेखापरीक्षण संस्था

गन्तव्य : सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आस्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

मूल्य मान्यता :

  • निष्ठा
  • स्वतन्त्रता
  • व्यावसायिकता
  • पारदर्शिता
  • जवाफदेहिता