S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 प्रेस विज्ञप्ति (महालेखापरीक्षकको ५६ वार्षिक प्रतिवेदन पेश) २०७६-१-२ 2.86 MB JPG डाउनलोड
2 Press Note 2075-9-25 २०७५-९-२७ 740.24 kB PDF डाउनलोड
3 प्रेस नोट २०७५।६।२६ २०७५-६-२७ 637.40 kB PDF डाउनलोड
4 प्रेस नोट २०७५।६।१२ २०७५-६-१३ 825.10 kB PDF डाउनलोड
5 प्रेस नोट २०७५।६।९ २०७५-६-१० 2.70 MB JPG डाउनलोड