Home  |  Publications  |  Acts & Laws  |   Notice Board  |  News Room  |  Documents  |  Related Links  |  FAQ  |  Contact Us  |  Feedback  |  Check Mail

भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण


महालेखापरीक्षकको कार्यालय
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
No Record are added.