S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 टोनरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 124.90 kB JPG डाउनलोड
2 स्टेसनरी सामग्रीको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 135.46 kB JPG डाउनलोड
3 ल्यापटपहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 121.47 kB JPG डाउनलोड
4 Audit Team for Final Phase 2074 २०७४-९-२५ 191.27 kB PDF डाउनलोड
5 Public Request 2074 (2018) २०७४-९-२५ 71.32 kB PDF डाउनलोड