S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 डेस्कटप कम्प्यूटर आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना २०७६-३-६ 121.44 kB PDF डाउनलोड
2 संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७५ २०७६-१-२५ 0.00    
3 कार्यमूलक तथा विषेश लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७५ २०७६-१-८ 0.00    
4 महालेखापरीक्षकको प्रादेशिक रिपोर्ट २०७६-१-५ 0.00    
5 Request for Bids २०७५-१२-१९ 1.11 MB PDF डाउनलोड