S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७५ २०७६-१-२५ 0.00    
2 कार्यमूलक तथा विषेश लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७५ २०७६-१-८ 0.00    
3 महालेखापरीक्षकको प्रादेशिक रिपोर्ट २०७६-१-५ 0.00    
4 Request for Bids २०७५-१२-१९ 1.11 MB PDF डाउनलोड
5 Request for Bids २०७५-१२-१९ 1.11 MB PDF डाउनलोड