S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका २०७५-४-२१ 831.87 kB PDF डाउनलोड
2 लेखापरीक्षण सहायक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना २०७५-३-२० 60.80 kB PDF डाउनलोड
3 बस भाडामा लिने बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 102.34 kB JPG डाउनलोड
4 डेस्कटप कम्प्युटरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 122.36 kB JPG डाउनलोड
5 टोनरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 124.90 kB JPG डाउनलोड