S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७६-५-१० 0.00    
2 लेख रचना उपलव्ध गराइदिने बारे । २०७६-५-१ 601.06 kB PDF डाउनलोड
3 लेखापरीक्षण सहायकमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । २०७६-३-२७ 1.36 MB PDF डाउनलोड
4 डेस्कटप कम्प्यूटर आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना २०७६-३-६ 121.44 kB PDF डाउनलोड
5 संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७५ २०७६-१-२५ 0.00