S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 बस भाडामा लिने बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 102.34 kB JPG डाउनलोड
2 डेस्कटप कम्प्युटरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 122.36 kB JPG डाउनलोड
3 टोनरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 124.90 kB JPG डाउनलोड
4 स्टेसनरी सामग्रीको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 135.46 kB JPG डाउनलोड
5 ल्यापटपहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा २०७४-११-२१ 121.47 kB JPG डाउनलोड