गृहपृष्ठ  |  प्रकाशनहरु  |  ऐन तथा नियमहरु  |   सूचना  |  समाचार  |  आलेख  |  सम्बन्धित लिंक  |  आभारभूत जानकारी  |  सम्पर्क  |  प्रतिकृया  |  इमेल चेक गर्ने
Notice Board
Audit Team for Final Phase 2074
Published By: Admin        on: 2018-01-09
.
Public Request 2074 (2018)
Published By: Admin        on: 2018-01-09
.
Sanction of Tender for Interior Decoration
Published By: Admin        on: 2017-12-13
.
Tender Notice for Laptop and Computers
Published By: Admin        on: 2017-12-08
.
Standing List of IT Audit 2074-75
Published By: Admin        on: 2017-11-21
.
Tender Notice for Interior Renovation
Published By: Admin        on: 2017-11-15
.
Tender Notice for Stationeries
Published By: Admin        on: 2017-11-12
.
Standing list for Performance Audit
Published By: Admin        on: 2017-11-06
.
Letter of Intent for Performance Audit
Published By: Admin        on: 2017-11-06
.
Letter of Intent for IT Audit
Published By: Admin        on: 2017-11-01
.
Public Request 2074 Kartik (2017 October)
Published By: Admin        on: 2017-10-30
.
Audit Team for Second Phase 2074
Published By: Admin        on: 2017-10-30
.
Appointment of Audit Assistants 2074
Published By: Admin        on: 2017-10-12
.
Standing List 2074-75
Published By:         on: 2017-10-08
.
Appointment of Audit Assistants
Published By: Admin        on: 2017-10-06
.