कानूनहरु


S.NO. File Name Category File Size File Extension Download
1 लेखापरीक्षण ऐन २०७५ Acts & Law 12.30 MB PDF डाउनलोड
2 प्रशासकीय खर्चको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन Audit Guide & Standards 246.43 kB PDF डाउनलोड
3 सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड Audit Guide & Standards 161.86 kB PDF डाउनलोड
4 स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका – २०७४ Audit Guide & Standards 731.89 kB PDF डाउनलोड
5 सरकारी लेखापरीक्षण संचालन मार्गदर्शन Audit Guide & Standards 963.88 kB PDF डाउनलोड
6 सरकारी लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड Audit Guide & Standards 316.93 kB PDF डाउनलोड
7 आयोजना हिसावको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन–२०६३ Audit Guide & Standards 558.08 kB PDF डाउनलोड
8 राजस्व लेखा परीक्षण मार्गदर्शन–२०७३ Audit Guide & Standards 1.58 MB PDF डाउनलोड
9 आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ Acts & Law 301.73 kB PDF डाउनलोड