कानूनहरु


S.NO. File Name Category File Size File Extension Download
1 सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ Acts & Law 2.27 MB PDF डाउनलोड
2 सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ Acts & Law 746.75 kB PDF डाउनलोड
3 अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ Acts & Law 476.86 kB PDF डाउनलोड
4 आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०६४ Acts & Law 1.88 MB PDF डाउनलोड
5 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ Acts & Law 1.15 MB PDF डाउनलोड
6 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ Acts & Law 2.19 MB PDF डाउनलोड
7 लेखापरीक्षण ऐन २०७५ Acts & Law 12.30 MB PDF डाउनलोड
8 आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ Acts & Law 301.73 kB PDF डाउनलोड