S.NO. File Name Year Download
1 महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप 2075 डाउनलोड
2 सार संक्षेप २०७४ 2074 डाउनलोड
3 सार संक्षेप २०७२ 2072 डाउनलोड
4 55th Annual Report 2018 2018(2074) डाउनलोड