S.NO. File Name Year Download
1 महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनको सांराश, २०७७ 2077 Download
2 Executive Summary 2072 2072 Download