S.NO. File Name File Size File Extension Download
1 प्रशासकीय खर्चको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन 246.43 kB PDF डाउनलोड
2 वित्तीय जवाफदेहिता पालना मूल्याङ्कन कार्यविधि – २०७४ 161.86 kB PDF डाउनलोड
3 स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका – २०७४ 731.89 kB PDF डाउनलोड
4 सरकारी लेखापरीक्षण संचालन मार्गदर्शन 963.88 kB PDF डाउनलोड
5 सरकारी लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड 316.93 kB PDF डाउनलोड
6 आयोजना हिसावको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन–२०६३ 558.08 kB PDF डाउनलोड
7 राजस्व लेखा परीक्षण मार्गदर्शन–२०७३ 1.58 MB PDF डाउनलोड